Πέμπτη, 31 Μαΐου 2012

Απαίτηση για Γην και Ύδωρ

Σύμφωνα με τον Ηρόδοτο η απαίτηση για γην και ύδωρ συμβόλιζε ότι αυτοί που παραδίδονταν στους Πέρσες παραιτούνταν από κάθε δικαίωμα πάνω στη γη τους και στα αγαθά της. Δίνοντας γην και ύδωρ αναγνώριζαν την περσική εξουσία πάνω σε όλα, ακόμα και οι ζωές τους άνηκαν στον βασιλιά των Περσών. Μετά από αυτή την αναγνώριση, ακολουθούσαν διαπραγματεύσεις για τις υποχρεώσεις και τα προνόμια των υποτελών.

'Οταν οι Πέρσες αγγελιαφόροι απαίτησαν από τον Βασιλέα Λεωνίδα στην Σπάρτη γην και ύδωρ, οι Σπαρτιάτες τους πέταξαν σε ένα βαθύ πηγάδι, λέγοντάς τους πως θα τα βρούν εκεί.

Η φράση γην και ύδωρ, ακόμα και στα νέα ελληνικά, συμβολίζει την υποταγή άνευ όρων σε έναν κατακτητή.

Τί μας θυμίζουν όλα αυτά; Καιρός δεν είναι να μιμηθούμε την αξιοπρέπεια και γενναιότητα των προγόνων μας; Τέρμα στον ραγιαδισμό και στην κάμψη της οσφύος στους τοκογλύφους.

Κυριακή, 20 Μαΐου 2012

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΟΜΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ (19-5-12)

Του Ιωάννη Κόντου 
Ομότιμου Καθηγητή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 
email: ikontos2003@yahoo.com
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Έχοντας πείρα σε αναπτυξιακά προγράμματα σκέφτηκα ότι θα μπορούσα να αξιοποιήσω τις γνώσεις μου ώστε να συμβάλω όσο μπορώ στην ορθολογική και συστηματική σύνταξη, σύγκριση αλλά και συνδυασμό των κομματικών Προγραμματικών Δηλώσεων εν όψει των  βουλευτικών εκλογών του Ιουνίου. Το κείμενο που ακολουθεί είναι το αποτέλεσμα μιας πρώτης προσπάθειας που έκανα επί του θέματος των κομματικών Προγραμματικών Δηλώσεων. Αν υπάρξουν χρονικά περιθώρια μπορεί να επανέλθω αργότερα με βελτιωμένες και επαυξημένες προτάσεις. Η βασική μου ιδέα που και άλλοι την έχουν αναφέρει είναι ότι ένα κείμενο κομματικών  Προγραμματικών Δηλώσεων είναι προτιμότερο να δομείται με βάση την επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων της Πατρίδας μας.
ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΛΥΣΕΩΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
Προτείνω η επί μέρους δομή του κειμένου για την πρόταση από ένα κόμμα της λύσεως για κάθε πρόβλημα  να περιέχει τις παρακάτω ενότητες: 
1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ
2. ΑΙΤΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ
3. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΛΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ
4. ΜΕΘΟΔΟΣ ΛΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ
5. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ
6. ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
7. ΕΣΟΔΑ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
8. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΩΦΕΛΕΙΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
9. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥΣ
     10.ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΛΥΣΕΩΣ 


ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΛΥΣΕΩΣ
ΕΝΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΕΝΑ ΚΟΜΜΑ
1. Περιγραφή του προβλήματος
Η περιγραφή του προβλήματος πρέπει να είναι όσο γίνεται πιο σαφής και μονοσήμαντη και να αναφέρει τους τομείς κρατικής δραστηριότητας που εμπλέκονται καθώς και την ζημία που επέρχεται στους πολίτες μα την αδράνεια ως προς την επίλυσή του.
2. Αίτια δημιουργίας του προβλήματος
Πρέπει να προσδιορίζονται κατά το δυνατόν τα κυριότερα αίτια που ευθύνονται για την δημιουργία του προβλήματος και να ιεραρχούνται χρονικώς καθώς και ως προς την ισχύ τους επί της δημιουργίας του προβλήματος.
3. Στόχοι της προτεινόμενης λύσεως του προβλήματος
Πρέπει να προσδιορίζονται σαφώς και όπου είναι δυνατόν και αριθμητικώς οι στόχοι που επιδιώκεται να επιτευχθούν με την εφαρμογή της προτεινόμενης λύσεως. Επίσης θα πρέπει να προσδιορίζονται όπου αρμόζει και οι μέθοδοι διαπίστωσης της επιτυχίας της προτεινόμενης λύσεως κατά την διάρκεια και μετά το πέρας της εφαρμογής της.
4 . Μέθοδος λύσεως του προβλήματος
Η μέθοδος λύσεως του προβλήματος πρέπει να αναλύεται με την αναφορά των απαιτούμενων μέτρων σε σχέση με τα αίτια δημιουργίας του προβλήματος ώστε να γίνεται προφανής η εξάλειψη των αιτίων αυτών δια της προτεινομένης μεθόδου.
5. Απαιτούμενα μέτρα
Τα απαιτούμενα για την λύση του προβλήματος μέτρα πρέπει να προσδιορίζονται σαφώς μαζί με τον χρονικό προγραμματισμό λήψεώς τους. Πρέπει επίσης να προδιαγράφονται οι νομοθετικές ρυθμίσεις για όποια μέτρα απαιτούνται.
6. Δαπάνες των μέτρων για το κράτος και τους πολίτες
Πρέπει να υπολογίζονται ,παραθέτοντας τον αλγόριθμο υπολογισμού και τον χρονικό τους προγραμματισμό, οι δαπάνες που θα βαρύνουν το κράτος ή/και τους πολίτες με τη λήψη του κάθε μέτρου.
7. Έσοδα μέτρων για τον κρατικό προϋπολογισμό
Πρέπει να υπολογίζονται παραθέτοντας τον αλγόριθμο υπολογισμού και τον χρονικό τους προγραμματισμό τα αναμενόμενα έσοδα για τον κρατικό προϋπολογισμό από την εφαρμογή κάθε μέτρου εφόσον συμβαίνει.
8. Κοινωνικές και οικονομικές ωφέλειες των πολιτών
Πρέπει να προσδιορίζονται οι κοινωνικές ωφέλειες των πολιτών και να υπολογίζονται παραθέτοντας τον αλγόριθμο υπολογισμού και τον χρονικό τους προγραμματισμό οι οικονομικές ωφέλειες των πολιτών που αναμένονται από την εφαρμογή της λύσεως του προβλήματος.
9. Προβλεπόμενες αντιδράσεις και μέτρα αντιμετώπισής τους
Πρέπει να προσδιορίζονται οι τυχόν αρνητικές αντιδράσεις που μπορεί να προκύψουν από την εφαρμογή της λύσεως του προβλήματος στο εσωτερικό ή/και το εξωτερικό από θιγόμενα άτομα ή/και φορείς και να προτείνονται μέτρα για την αντιμετώπισή τους.
10. Χρονοδιάγραμμα εφαρμογής της λύσεως
Πρέπει να δίδεται λεπτομερές χρονοδιάγραμμα εφαρμογής της λύσεως του προβλήματος που θα προσδιορίζει τον χρονικό προγραμματισμό των αναγκαίων μέτρων καθώς και τις οικονομικές εκροές και εισροές για κάθε στάδιο εφαρμογής μαζί με τους προβλεπόμενους χρόνους εμφάνισης των κοινωνικών και οικονομικών ωφελειών των πολιτών καθώς και των τυχόν αρνητικών αντιδράσεων

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
Πιστεύω ότι η παρουσίαση των κομματικών προγραμματικών δηλώσεων όσο το δυνατόν πλησιέστερα προς την ανωτέρω προτεινόμενη μορφή θα διευκολύνει την ορθολογική προεκλογική συζήτηση επί αυτών καθώς και την πιθανή μετεκλογική σύνθεσή τους για την πραγματοποίηση συνεργασιών που οι μέχρι τώρα δημοσκοπήσεις τις υποδεικνύουν απαραίτητες για την συγκρότηση βιώσιμης Κυβέρνησης. Τέλος προσφέρομαι αφιλοκερδώς να βοηθήσω οποιονδήποτε κατερχόμενο στις βουλευτικές εκλογές του Ιουνίου αντι-μνημονιακό πολιτικό φορέα να συντάξει τις προγραμματικές του δηλώσεις σύμφωνα με την μορφή που προτείνω.

Η Μάχη της Κρήτης

Ακριβώς πριν 71 χρόνια το Γ΄Ράιχ ξεκινούσε τη μεγάλη στρατιωτική του επιχείρηση με τις πιό επίλεκτες μονάδες των αλεξιπτωτιστών του προκειμένου να καταλάβει την Κρήτη κι από κει εύκολα να επιχειρήσει σε λίγες ώρες στη Μέση Ανατολή και στη συνέχεια, μέσω της Τουρκίας να φτάσει στη Ρωσία. Τα πράγματα όμως δεν ήλθαν όπως τα περίμενε ο Χίτλερ, αφού οι άοπλοι Κρητικοί, με ξύλα και πέτρες, μαζί με μικρές δυνάμεις Αγγλων, Νεοζηλανδών και Αυστραλών, κατάφεραν να τους κρατήσουν επί 9 ημέρες και να τους χαλάσουν όλα τα σχέδια. Οι παππούδες μας έδειξαν το δρόμο της αυτοθυσίας για την ελευθερία. Σήμερα έχουμε ευθύνη να μην υποκύψουμε στον οικονομικό πόλεμο και να ακολουθήσουμε το παράδειγμά τους.

Η Μάχη της Κρήτης

Πηγή: Εφημερίδα Πατρίς (http://www.patris.gr/)

Δευτέρα, 7 Μαΐου 2012

Η Ελλάδα μπροστά!!!

Ο Ελληνικός Λαός μίλησε και έδωσε το μήνυμά του στους αλαζόνες και ανίκανους πολιτικούς. Από το "λεφτά υπάρχουν" του ΓΑΠ ως το το σείσιμο του δείκτη της χειρός του Βενιζέλου που τόσο καιρό υπομείναμε παρά τη θέλησή μας. Οι συνυπογράψαντες την καταδίκη της χώρας μας τιμωρήθηκαν δεόντως. Τώρα αυτό που πρέπει να ακολουθήσει είναι αφού καθαρίσει το τοπίο από όλους αυτούς, να κυβερνηθεί η χώρα σωστά και να προχωρήσει στην ανάπτυξη και στην πρόοδο.

Μπορεί η Ελλάδα να προχωρήσει, γιατί διαθέτει τα μυαλά που οι κυβερνώντες μέχρι σήμερα τα άφηναν με ευκολία να εκπατρίζονται και να προσφέρουν σε άλλους τα φώτα τους. Μπροστά λοιπόν, με άξιους ανθρώπους στην ηγεσία, χωρίς πελατειακές σχέσεις και ρουσφέτια που θα υποστηρίξουν τον πρωτογενή τομέα της χώρας, θα προωθήσουν τις νέες τεχνολογίες ώστε να αναδειχθεί η Ελλάδα ως μια χώρα παραγωγής γνώσης και καινοτομίας (τεχνολογικής και μη τεχνολογικής) καθώς και επιχειρηματικής δραστηριότητας. Τα σαθρά επιχειρήματα των δεινόσαυρων της πολιτικής ότι χωρίς αυτούς χανόμαστε είναι αβάσιμα λόγια εκφοβισμού..

Ο Βενιζέλος με κάθε τρόπο προσπαθεί και επιμένει μετά τη συντριπτική ήττα του κόμματός του να μπει στο παιχνίδι θέτοντας δήθεν στόχους εμφανιζόμενος ως σωτήρας που θα συμβάλει ώστε η χώρα να μη μείνει ακυβέρνητη. Δεν το παίρνουν απόφαση ότι ο λαός τους απέρριψε και δεν τους εμπιστεύεται πια;;; Ας το πάρουν λοιπόν όλοι αυτοί απόφαση που υπέγραφαν ελαφρά τη καρδία τα μνημόνια και τις δανειακές συμβάσεις υποτέλειας ότι η χώρα θα κυβερνηθεί από αυτούς που επέλεξε ο λαός και όχι από αυτούς που τον πρόδωσαν και τον εξαθλίωσαν. 

Σάββατο, 5 Μαΐου 2012

Στη δίνη των εκλογών

Στη δίνη των εκλογώνΤου Μανόλη Αστυρακάκη

(Τους Λαιστρυγόνας και τους Κύκλωπας μην τους φοβάσαι,

…πάντα στο νου σου νά ʼχεις την Ιθάκη)


Οι εκλογές της 6ης Μαΐου 2012 θα είναι εντελώς διαφορετικές από πολλές απόψεις. Δυο είναι τα κυρίαρχα στοιχεία:

α) Οι παρενέργειες της μνημονιακής πολιτικής β) Το διαγραφόμενο τέλος του δικομματισμού.

Ωστόσο, οι αρχηγοί των δύο παλαιών «κομμάτων εξουσίας» (προσωνυμία που φέρνει πλέον συνειρμούς αποτυχίας) συμπεριφέρονται σαν να μην έχει συμβεί τίποτε. Τα ίδια τετριμμένα προεκλογικά κολπάκια: Προσπάθεια πόλωσης, λεονταρισμοί, ψευδοδιλήμματα, φανφάρες, ψεύτικες υποσχέσεις. Και ενώ είναι βέβαιο ότι θα συνεργαστούν, αφού έχουν βάλει φαρδιά πλατιά τις υπογραφές τους στο συμβόλαιο με τους τοκογλύφους, υποκρίνονται ότι κονταροχτυπιούνται σαν γραφικοί δονκιχωτικοί μονομάχοι. Είναι έκδηλη η προσπάθειά τους να ορθώσουν μπροστά στο λαό το παλαιοκομματικό δίλημμα: ή αυτοί ή το χάος. Αλλά αυτό το χάος ούτε αυτοφυές είναι ούτε το προκάλεσε ο λαός. Και γνωρίζει πολύ καλά ο λαός ποιοι είναι υπεύθυνοι και υπόλογοι γιʼ αυτό.

Από την άλλη μεριά συμβαίνουν έντονες ανακατατάξεις των πολιτικών δυνάμεων. Δεν μπορούμε παρά να παραδεχτούμε ότι αυτό είναι ένα υγιές σύμπτωμα για το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας. Η πολυφωνία είναι ζωτικό στοιχείο της δημοκρατίας. Αντίθετα ο δικομματισμός, με τη συνεχή εναλλάξ νομή της εξουσίας, επέβαλε αυτοδίκαια ιδιοκτησιακή σχέση, και το χειρότερο, με την ευτελιστική πελατειακή νοοτροπία δίχασε τον ελληνικό λαό σε δυο αντιμαχόμενα στρατόπεδα. Χωρίς αμφιβολία, ο λαός, τώρα που έχει να επιλέξει ανάμεσα σε πολλά κόμματα, ανακαλύπτει ότι είναι περισσότερα τα κοινά στοιχεία που τον ενώνουν.

Δεν πρέπει ακόμη να ξεχνάμε ότι ο δικομματισμός υπηρέτησε τα συμφέροντα της ολιγαρχίας, κάνοντας συχνά εκπτώσεις και συμβιβασμούς, για να αποσπάσει την εύνοια ολιγαρχικών και μονοπωλιακών κέντρων.

Καταλύτης σʼ αυτές τις εκλογές είναι το «αμφιλεγόμενο» Μνημόνιο. Τι είναι τελικά, σωτηρία ή καταστροφή; Ομολογουμένως υπάρχει σύγχυση και έντονος προβληματισμός. Αυτοί που το υπέγραψαν, επιμένουν ότι η παραμονή στο Μνημόνιο είναι μονόδρομος για την έξοδο της χώρας από την κρίση. Και ακόμη, ότι είναι προϋπόθεση για την παραμονή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτές οι διατυπώσεις είναι γενικές και αόριστες. Προκύπτουν ερωτήματα καίρια που ζητούν απάντηση: Είναι ή δεν είναι αλήθεια ότι θα υπάρξει δέσμευση της χώρας για πολλές δεκαετίες, με επαναλαμβανόμενα μέτρα και παρατεταμένη ύφεση; Είναι ή δεν είναι αλήθεια ότι τα χρήματα των δανείων θα πηγαίνουν κατά προτεραιότητα στην αποπληρωμή των δόσεων τών προηγούμενων δανείων; Λέγεται μάλιστα ότι ούτε καν θα έρχονται στην Ελλάδα. Και ακόμη, υπάρχει ή όχι ο κίνδυνος ξεπουλήματος του εθνικού πλούτου και της εθνικής κυριαρχίας;

Αν είναι έτσι, η κατάσταση διαγράφεται ζοφερή. Δηλαδή, τελικά, τι πάμε να περισώσομε, όταν θα έχομε απολέσει την αξιοπρέπεια και την περηφάνεια μας, όταν θα έχει υποθηκευτεί η χώρα και η εθνική ανεξαρτησία;

Από την άλλη μεριά, υπάρχει ο αντίλογος: Οι δανειακές συμβάσεις είναι αντισυνταγματικές, όπως υποστηρίζουν συνταγματολόγοι και οικονομολόγοι, γιατί περιέχουν όρους επαχθέστατους για την επιβίωση του λαού και γιατί υπονομεύουν την εθνική ανεξαρτησία, και επομένως είναι δυνατό να ακυρωθούν. Όσο για την εκβιαστική απειλή της έξωσης τής χώρας από την Ε.Ε., αναμφισβήτητα πρόκειται για ένα μοχθηρότατο επιχείρημα. Δηλαδή, η παραμονή στην Ε.Ε. έχει ως προϋπόθεση την πλήρη υποταγή και αποδοχή των εξευτελιστικών όρων του Μνημονίου που υπαγορεύονται από την απληστία των διάφορων τοκογλυφικών οίκων; Αυτό δεν μπορεί να είναι σύμφωνο με τις αρχές και το δίκαιο μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης, μιας Ευρώπης των λαών, της αλληλεγγύης και της ισοτιμίας! Είναι καιρός, επί τέλους, να γίνει αντιληπτό ότι δεν μπορεί να ευδοκιμήσει η ιδέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν καταστρατηγούνται αυτές οι αξίες, της ισοτιμίας και της αλληλεγγύης. Με αυτό που επιδιώκουν να επιβάλουν, να υπάρχουν αφεντικά και σκλάβοι στην Ε.Ε., είναι σίγουρο ότι δεν μπορούμε να πάμε βήμα παρακάτω. Με ποια λογική και με ποιο δίκαιο θα παίρνομε χρήματα από τη Γερμανία με επιτόκιο 5%, τα οποία η ίδια έχει πάρει από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα με επιτόκιο 1ή 2%; Ας μην ξεχνάμε ότι η ίδια η Γερμανία μετά το τέλος του Πολέμου έκανε αναδιαπραγμάτευση του χρέους της.

Είναι καιρός πλέον να απαλλαγούμε από φοβικά σύνδρομα και να βγάλομε τον βρόγχο που μας έχουν βάλει στον τράχηλο, προτού πνιγούμε.

Την επομένη των εκλογών θα βρεθούμε σε μια αποφασιστική καμπή της νεοελληνικής ιστορίας. Και πρέπει να γίνει σωστή ανάγνωση της λαϊκής ετυμηγορίας. Ενδεχομένως να υπάρχει έκδηλο το στοιχείο του θυμού και επιτακτική η ανάγκη τιμωρίας. Που σημαίνει ότι αιωρείται διαρκώς το αίτημα για κάθαρση. Σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία, για να βγούμε από το τέλμα, διαφαίνεται λογικά ότι ένας δρόμος υπάρχει: Η σύμπραξη, ή τέλος πάντων συνεργασία, ανθρώπων τίμιων, γενναίων και αποφασιστικών. Συνεργασία όχι μόνο κομμάτων, αλλά και ατόμων. Που θα μείνουν σταθεροί, πέρα από ιδεολογικές στρατηγικές, στους παρακάτω κοινούς στόχους:

α) Να καταγγείλουν τις αντισυνταγματικές συμβάσεις, καθιστώντας σαφές ότι δεν υπάρχει καμιά πρόθεση δόλου σχετικά με τα χρέη μας, αλλά και ότι δεν δεχόμαστε πλέον άλλους δανεισμούς με όρους αποικιοκρατίας και υποτέλειας.

β) Να δώσουν προτεραιότητα στην ανάπτυξη της χώρας και στην αξιοποίηση του εθνικού πλούτου.

γ) Να εφαρμοστεί επί τέλους το «πόθεν έσχες» και να πάρουν πίσω από τους άρπαγες το λεηλατημένο δημόσιο χρήμα.

Ασφαλώς αυτός ο δρόμος θα είναι δύσβατος. Αλλά θα ξέρομε ότι τον χαράξαμε εμείς , ότι βγάζει σε κάποιο ξέφωτο και θα μάς οδηγήσει τελικά στην Ιθάκη. Είναι βέβαιο ότι ο ελληνικός λαός είναι πρόθυμος και μεγαλύτερες θυσίες να κάμει, αρκεί να ξέρει ότι τα χρήματά του θα πηγαίνουν για την ανάπτυξη και την αναγέννηση της πατρίδας του και όχι για να κάνουν συνεχή αφαίμαξη οι τοκογλύφοι επί δεκαετίες.

Η οικονομική κρίση και οι παρενέργειές της δεν χτύπησαν μόνο τη χώρα μας. Οι χώρες της Ευρώπης βρίσκονται σε αναβρασμό. Αποκορύφωμα η Γαλλία, που μέχρι χθες είχε ανθηρή οικονομία. Είναι «ηλίου φαεινότερον» ότι στον ευρωπαϊκό, γιατί όχι και στον παγκόσμιο, ορίζοντα αντιπαρατίθενται πλέον δυο αντίπαλα στρατόπεδα. Από τη μια είναι τα αρπακτικά, μονοπώλια, Δ.Ν.Τ., Τράπεζες. Το έκτρωμα του καπιταλισμού, που δεν έχει ιδεολογία ούτε πατρίδα. Και από την άλλη οι λαοί. Οι αγωνιζόμενοι λαοί, που διασώζουν τελικά την τιμή και την αξιοπρέπεια του ανθρώπινου πολιτισμού. Είναι αυτοί οι λαοί σε όλα τα μήκη και πλάτη του πλανήτη που διαλάλησαν: «Είμαστε όλοι Έλληνες». Κι εμείς, ανταποδίδοντας την αγάπη τους, διαβεβαιώνομε ότι θα είμαστε πάντα δίπλα τους, στον κοινό αγώνα, τον αγώνα των λαών, που θέλουν να ζήσουν ειρηνικά και αδελφωμένα, με αξιοπρέπεια και ανθρωπιά.

Υστερόγραφο: Φίλε αναγνώστη, αν παρʼ όλα αυτά παραπονεθείς ότι δεν έδειξα καθαρά το δρόμο για την Ιθάκη, σου λέω μόνο τούτο: «…η Ιθάκη δεν σε γέλασε, έτσι σοφός που έγινες, ήδη θα το κατάλαβες οι Ιθάκες τι σημαίνουν»…

Στη δίνη των εκλογών

Πηγή: Εφημερίδα Πατρίς (http://www.patris.gr/)

Τρίτη, 1 Μαΐου 2012

Η ΕΡΕ κέρδισε, αλλά το Κέντρο θριάμβευσε στην Κρήτη

Οι εκλογές βίας και νοθείας του 1961, οι υποψήφιοι βουλευτές και τα αιτήματα που μοιάζουν με το σήμερα

Τα θέματα της ανεργίας, της μετανάστευσης, του σκοτεινού μέλλοντος των νέων, της φτώχειας, ακόμη και της λειτουργίας της Δημοκρατίας ή της εθνικής κυριαρχίας, στην πρώτη γραμμή τότε, όπως και τώρα…  
Πηγή: Εφημερίδα ΠΑΤΡΙΣ: http://www.patris.gr/articles/221618/148949